INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i KFUM-kameratene Oslo 18.mai kl. 20.00 - DIGITAL GJENNOMFØRING!

Saksliste:

  1. Åpning ved styrets leder Per Øyvind Olsen
  2. Godkjenning av stemmeberettigede 
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll 
  5. Rehabilitering av Ekeberg kunstgress 1, og godkjenning av finansieringsplan.

 

Saksbakgrunn (pkt. 5)

Det har vist seg at grunnarbeid på Ekeberg Kunstgress 1 har vært for dårlig, og denne banen må utbedres. Banen har vært finansiert av kommunen, og som også har hatt ansvaret for grunnarbeidet. En slik utbedring ligger ikke inne i kommunens budsjett eller prioriteringer i nærmeste fremtid.

KFUM-kameratene har disponert banen på vinterstid. Klubben har nå nylig fått til en langsiktig avtale om drift av banen, og ønsker nå å utbedre banen så raskt som mulig (nytt grunnarbeid og nytt banedekke). Med tanke på den store aktiviteten vår er det viktig og ha gode trenings- og kampforhold, og med den forestående byggingen av KFUM Familiearena, er tilgang til gode baneflater særdeles viktig.

Styret har gjort et vedtak om å gjøre denne utbedringen så snart som mulig, og finansiere dette gjennom låneopptak i KFUM Eiendom AS (på samme måte som ved tidligere banebygginger/utbedringer). Ihht klubbens lov § 19 skal «disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang» vedtas av årsmøtet. Låneopptak som ikke er inkludert i tidligere vedtatte budsjett kan komme inn under denne bestemmelsen.

Mottatt anbud på utbedringen er på 6 millioner. Antatt levetid på nytt banedekke er ca 10 år, og endelig sluttregning for totalkostnaden antas å være lavere etter ulike støtteordninger og andre avregninger. Det er ikke forventet at denne utbedringen vil øke kostnadene for klubbens medlemmer eller brukerne av banen.


Forslag til vedtak:

Styret i KFUM-kameratene gis fullmakt til å oppta et lån på inntil 6 millioner kroner i KFUM Eiendom AS til rehabilitering av Ekeberg Kunstgress 1.

 

Gjennomføringen av  møtet vil foregå digital på Teams.
Link til møtet sendes ut til påmeldte deltakere senest 1 time før oppstart, altså kl. 19:00
Vi vil ha påmelding til møtet. Påmelding må sendes innen 18.mai kl.15:00 på mail: 
[email protected]

Vennlig hilsen
Styret

 

Annonse fra Obos-ligaen: